English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 337/339
造訪人次 : 1045797      線上人數 : 3
RC Version 5.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

子類別

期刊論文 [46/46]
研究計畫 [4/4]

RSS Feed RSS Feed
簡介:Deptatment of Applied Chinese
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 34. (共2頁)
1 2 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Chi-Hsiang Wang [1/1]
Chi-Yi Hsieh [1/1]
Guan-Zhou Lu [1/1]
Guang-Ying Chen [1/1]
Jian-Shiun Lin [1/1]
Jing-Su Lin [1/1]
Pei-Cing Liao [1/1]
Tsui Yun Lin [5/5]
Wen-Hao Chen [1/1]
Xue-Ling Lin [1/1]
向麗頻 [1/1]
周毓琳 [1/1]
廖南雁 [1/1]
廖浿晴 [1/1]
廖淑慧 [3/3]
徐漢昌 [2/2]
戴俊芬  [1/1]
施忠賢 [1/1]
李映瑾 [1/1]
林仁昱 [1/1]
林建勳 [4/4]
林景蘇 [4/4]
林翠雲 [5/5]
林雪鈴 [3/3]
王季香 [5/5]
顯示項目1-25 / 34. (共2頁)
1 2 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋