English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 337/339
造訪人次 : 1045789      線上人數 : 6
RC Version 5.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

子類別

期刊論文 [28/28]
研究計畫 [4/4]

RSS Feed RSS Feed
簡介:General Education Center
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 35. (共2頁)
1 2 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Hsiang Wang [1/1]
Hsu, Ta-Hui [1/1]
Lin, Tao-Tang [1/1]
Yi-Ju Wang [1/1]
Ying-Cheng Chen [1/1]
劉新舉 [2/2]
吳明勇 [1/1]
尉遲淦 [3/3]
張守真 [1/1]
張慧美 [2/2]
李淑芳 [1/1]
李雪甄 [2/2]
林志隆 [2/2]
林忠程 [1/1]
林耀堂 [1/1]
江輝祺 [2/2]
王寶墉 [2/2]
王憶如 [1/1]
王湘 [2/2]
甘允良 [1/1]
盧秀敏 [1/1]
萬政康 [1/1]
蔡介裕 [2/2]
許雅惠 [1/1]
謝燕珠 [1/1]
顯示項目1-25 / 35. (共2頁)
1 2 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋