English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 337/339
造訪人次 : 1045785      線上人數 : 6
RC Version 5.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

子類別

期刊論文 [20/20]
研究計畫 [2/2]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
簡介:Deptatment of English
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 29. (共2頁)
1 2 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Chu-Chueh Cheng [1/1]
David Dir-Kwen Wei [1/1]
David Dirkwen Wei [1/1]
Hsiu-chen Lin [1/1]
Lily Li-Lin Lee [1/1]
Nina Chang [1/1]
Shu-chin Helen Yen [1/1]
Shu-Chin Yen [1/1]
Simon White [1/1]
Su-Su Hung [1/1]
Tun-Wei Chuo [1/1]
Tun-Whei Isabel Chuo [2/2]
Wei-Chih Chang [1/1]
Yi-Ching Chiu [3/3]
Yiching Jean CHIU [1/1]
卓惇慧 [4/4]
張偉志 [1/1]
張妮娜 [2/2]
李文瑞 [1/1]
李麗齡 [1/1]
林秀珍 [1/1]
洪肅肅 [1/1]
王寂岑 [1/1]
白思明 [1/1]
衛德焜 [2/2]
顯示項目1-25 / 29. (共2頁)
1 2 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋