English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 337/339
造訪人次 : 1055987      線上人數 : 5
RC Version 5.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
Wenzao Institutional Repository >  依作者瀏覽

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 247. (共10頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Agnès Roussel Shih [1/1]
Bin-Ru HWANG [3/3]
Chen-Yu Lin [2/3]
Chi-Hsiang Wang [1/1]
Chi-Yi Hsieh [1/1]
Chia-jer Tsai [1/1]
Chia-Pin Chang [1/1]
Chilin Yang [1/1]
Chin, Hsien-Jen [1/1]
Chu-Chueh Cheng [1/1]
Cyong-Yao Huang [0/1]
David Dir-Kwen Wei [1/1]
David Dirkwen Wei [1/1]
DE LAET Frans [1/1]
Guan-Zhou Lu [1/1]
Guang-Ying Chen [1/1]
He-fang,Lee   [7/7]
Herlin Chien [1/1]
Hsiang Wang [1/1]
Hsiao-Li Wu [1/1]
Hsieh, Su Yn [1/1]
Hsien-jen Chin [3/3]
Hsiu-chen Lin [1/1]
Hsiu-wen Wang [2/2]
Hsu, Hui-Yun [1/1]
顯示項目1-25 / 247. (共10頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋